-= ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง =-