ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ปรัชญา

สร้างคนดี มีความรู้ มุ่งสู่การนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สร้างการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทักษะด้านการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

2. ผลิตและพัฒนาครู ให้เป็นครูดี ครูเก่ง

3. พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

4.บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการพระราโชบาย

15. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เน้นประสิทธิผล ตามหลักธรรมา ภิบาล


ค่านิยม

I - Innovation มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม

T - Team ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

E - Efficiency การมุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน

C - Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้

H - Heart ใส่ใจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ