คณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


รายชื่อ คณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชฐ์ จันทร์ฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญคุ้ม บญญะโสภัต ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปิยะพนธ์ เชื้อเมืองพาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ กรรมการ
นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล กรรมการ
นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน เลขานุการ

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 1.67

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 1.66 | ครั้งที่ 2.66ครั้งที่ 3.66พิเศษ 1.66

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2565

ครั้งที่ 1.65 | ครั้งที่ 2.65 | ครั้งที่ 3.65 | พิเศษ 1.65

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1.64 | ครั้งที่ 2.64 | ครั้งที่ 3.64 | ครั้งที่ 4.64 | ครั้งที่ 5.64 | พิเศษ 1.64 | พิเศษ 2.64