หน้าแรก

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Faculty of Industrial Technology 

Lampang Rajabhat 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สร้างการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทักษะด้านการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สร้างการบูรณาการศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาอุสาหกรรมศิลป์

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
และการออกแบบเซรามิกส์

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Slide Background
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.
Step 1

To change the background click on the label bar and in the layer window select the style tab.

Step 2

Choose a source from the background top tab then upload an image or pick a background color.

Build & Design
02. Build & Design
Build any layout with layers and customize your designs limitlessly.
Step 1

To add a layer, click the green plus button in the left sidebar and select the type of layer.

Step 2

Select any layer and you can edit its content and style properties in the layer window.

Message us