ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2553 - 2555
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
14-มี.ค.-57
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวน 1 เรื่อง