ปี 2556

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1
การพัฒนาและปรับปรุงสรรถนะระบบเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล
ดร.รวิภา ยงประยูร
1-มี.ค.-56
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น

2
การลดพลังงานในกระบวนการผลิตโดยการปรับวัตถุดิบกลุ่มด่างในเคลือบ
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
4-มี.ค.-56
บริษัท เอส พีพี เซรามิค จำกัด

3
ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรายวิชาประปาและสุขาภิบาล
ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
29-มี.ค.-56
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฏร์ประสิทธิ์

4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรายวิชากฎหมาย
ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
29-มี.ค.-56
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง

5
การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
29-เม.ย.-56
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6
การพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
19-มิ.ย.-56
โรงคั่วกาแฟปรีดา

7
"การพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้า"ทางการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดลำปาง
อ.ณิชานภาพร จงกะสิกิจ
4-มี.ค.-56
สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง

8
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
16-ส.ค.-56
เทศบาลนครลำปาง

9
การผลิตการ์ตูนแอนนิเมชั่นการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
17-ก.ย.-56
โรงเรียนวัดหลวงวิทยาและโรงเรียนกาดเมฆ ในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขตที่ 1 จังหวัดลำปาง

10
การเพาะเห็ดป่าสู่เห็ดเศรษฐกิจ
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
30-พ.ย.-56
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

11
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาเผาแบบ Inverted
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
20-ส.ค.-56
วิสาหกิจชุมชน ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ห้างฉัตร

12
การล้างใบเลื่อยด้วยเครื่องล้างระบบอัตราโซนิกส์
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
30-ก.ค.-56
บริษัท ไอซีที อินเตอร์คัท จำกัด

13
การใช้ระบบติดตาม GPS แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ตโฟน เพื่อใช้ติดตามรถขนส่ง กรณีศึกษา น้ำดื่มทิพย์ เขลางค์
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
9-ธ.ค.-56
โรงน้ำดื่มทิพย์เขลางค์

14
ลักษณะเฉพาะและสมบัตรของอิฐก่อสร้างในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
26-ธ.ค.-56
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง

จำนวน 14 เรื่อง