ปี 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

นำไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1
การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัท อิญอร จำกัด
อ. อดุลย์ ทรายตัน
2555
นกรณีศึกษา บริษัท อิญอร จำกัด

-


2
การเปรียบเทียบตัวเชื่อมประสานอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติของอิฐก่อสร้าง แบบไม่เผาในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
อ. สรวิทย์ มูลอินต๊ะ
2555
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง

-


3
ออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดต้นฉบับสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง
อ. จินตนา อำนาจกิติกร
11-ก.ค.-55
โรงพยาบาลลำปาง

4
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ E-Learning กับการสอนแบบปกติ
อ. นราธิป วงษ์ปัน
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


5
กรพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Scilab
อ. วราภรณ์ ทุมชาติ
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


6
การควบคุมโชลิตสเตทด้วยไมโครคอร์โทรเลอร์ในงานอุตสาหกรรม
อ. ยุทธนา ไวประเสริฐิ
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


7
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าประเภทหลอดก๊าซ คายประจุ
อ. สันติ วงค์ใหญ่
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


8
การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคาร
อ. สันติ วงค์ใหญ่
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


9
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องโปรแกรมเนชั่นแนล มัลติซิมอนากล็อกดีไวซ์
อ. ณรงค์ เครือกันทา
2555
โรงเรียนลำปางพาณิชยกรรมฯ

-


10
ระบบเผยแพร่ผลงานสัมมนานักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
2555
บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด

-


11
ระบบประมวลกฎหมายอาญาฉบับประชาชน บน iPad
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
2555
กลุ่มงานกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

-


12
การวางแผนการตัดเหล็กแผ่นด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง
ผศ. ศรายุทธ มาลัย
2555
หจก. แก้วกิจวิศวกรรม

-


13
การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สดตนแวร์1180 องศาเซลเซียส
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
2555
หจก. โรงงานดินเผาแหลมทอง

-


จำนวน 13 เรื่อง