ปี 2556

ลำดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ปีที่ได้รับรองคุณภาพ

ชื่อวารสาร/หน่วยงานที่รับรอง

ค่าน้ำหนัก

1
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 การประยุกต์ใช้งาน
ผศ.ดอนสัน ปงผาบ
2556

-

0.75

จำนวน 1 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.75