ปี 2555

ลำดับ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ปีที่ได้รับรองคุณภาพ

ชื่อวารสาร/หน่วยงานที่รับรอง

หลักฐาน

ค่าน้ำหนัก

1
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
2555
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
0.75

2
ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2555
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
0.75

3
ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
การทำพิมพ์และการหล่อ
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.00

จำนวน 3 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 2.50