ปี 2559

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

จำนวนเงิน

งบประมาณ

ประกาศทุน

1
การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จังหวัดลำปาง
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
อ.โศภิษฐพร ศิลปะภิรมย์สุข
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
(60,000/5)*3 = 36,000
13-ม.ค.-59
36,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

2
การศึกษากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
13-ม.ค.-59
167,000
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

3
การพัฒนาระบบผลิตและส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ.พิภพ นราแก้ว
ดร.สำเริง นราแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
ดร.สุเทพ ทองคำ
(50,000/4)*1 = 12,500
13-ม.ค.-59
12,500
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

4
การพัฒนาระบบผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิริราชอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ.พิภพ นราแก้ว
ดร.สำเริง นราแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
(150,000/3)*1 = 50,000
13-ม.ค.-59
50,000
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

5
การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดด้ายกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ.วีระ พันอินทร์
ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.ณรงค์ คชภักดี
(20,000/3)*1 = 6,666.66
13-ม.ค.-59
6,666.66
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

6
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบสมรรถนะเตาไพโลไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดสำหรับการใช้งานในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.วีระ พันอินทร์
'(158,000/2)*1 = 79,000
13-ม.ค.-59
79,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

7
การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ.วีระ พันอินทร์
ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.ณรงค์ คชภักดี
(187460/3)*1 = 62,486.66
13-ม.ค.-59
62,486.66
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

จำนวน 7 คน รวม 413,653.32 บาท