ปี 2558

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

จำนวนเงิน

งบประมาณ

ประกาศทุน

1
การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าการนำความร้อนต่ำเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ผศ.เกศรินทร์ พิมรักษา (45%)
อ.ดร.สกลวรรณ์ ห่านจิตสุวรรณ์ (35%)
งปม. 1,222,000 บาท (18 เดือน)
407,333.34 (6 เดือน)
35% ของ 407,333.34 = 142,566.67
1-พ.ค.-57
142,566.67
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2
แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อลดปัญหาของเสียในโรงงาน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงน้องโครงการ 2”
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
(398,000/9)*8 = 353,777.84
29-ก.ค.-58
353,777.84
สำนักงานอุตสาหกรรม

3
การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงน้องโครงการ 2” จังหวัดลำปาง
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
(398,000/9)*8 = 353,777.84
29-ก.ค.-58
353,777.84
สำนักงานอุตสาหกรรม

4
การศึกษาสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างโครงการพี่เลี้ยงน้องประจำปี 2558
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
(398,000/9)*8 = 353,777.84
29-ก.ค.-58
353,777.84
สำนักงานอุตสาหกรรม

5
การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดย่อม กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างโครงการพี่เลี้ยงน้อง 2
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
(398,000/9)*8 = 353,777.84
29-ก.ค.-58
353,777.84
สำนักงานอุตสาหกรรม

6
การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงน้องโครงการ 2” จังหวัดลำปาง
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
(398,000/9)*8 = 353,777.84
29-ก.ค.-58
353,777.84
สำนักงานอุตสาหกรรม

7
การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการเซรามิก OTOP วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME)ที่เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อเพิ่มมูลค่า" ประจำปีงบประมาณ 2558
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ดร.อานุรักษ์ อาทิตย์กวิน
(1,500,000/4)*3 = 1,125,000
29-ก.ค.-58
1,125,000
กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน 7 คน รวม 3,036,455.87 บาท