ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

จำนวนเงิน

งบประมาณ

ประกาศทุน

เล่ม

1
การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าการนำความร้อนต่ำเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ผศ.เกศรินทร์ พิมรักษา (45%)
อ.ดร.สกลวรรณ์ ห่านจิตสุวรรณ์ (35%)
งปม. 1,222,000 บาท (18 เดือน)
814,666.67 (12 เดือน)
35% ของ 814,666.67 = 285,133.33
1-พ.ค.-57
285,133.33
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-

2
การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนาเพื่อสร้างตลาดใหม่

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง (ทอ)
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี (ทอ)
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ (มน.)
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ (มน.)
อ.เจษฎา ทองสุข (มน)
นายอธิภูมิ กำธรวรรรินทร์
นายกิตติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
นายวงค์ชัย ศรีไทย
(2,000,000/8)*2 = 500,000
3-ก.ค.-57
500,000
กรมวิทยาศาสตร์บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

3
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงขนาดเล็กกรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
อ.เจษฎา ทองสุข (มน)
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ (มน.)
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ (มน.)
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน (วจ)
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง (ทอ)
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา (ทอ)
อ.อดุลย์ ทรายตัน (ทอ)
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ (ทอ)
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ (ทอ)
อ.ประสงค์ หน่อยแก้ว (ทอ)
(495,000/10)*6 = 297,000
3-ก.ค.-57
297,000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
1

4
การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน (วจ)
อ.เจษฎา ทองสุข (มน.)
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ (มน.)
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ (มน.)
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง (ทอ)
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา (ทอ)
อ.อดุลย์ ทรายตัน (ทอ)
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ (ทอ)
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ (ทอ)
อ.ประสงค์ หน่อยแก้ว (ทอ)
(495,000/10)*6 = 297,000
3-ก.ค.-57
297,000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
1

5
การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ (ทอ)
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง (ทอ)
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา (ทอ)
อ.อดุลย์ ทรายตัน (ทอ)
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ (ทอ)
อ.ประสงค์ หน่อยแก้ว (ทอ)
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน (วจ)
อ.เจษฎา ทองสุข (มน.)
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ (มน.)
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ (มน.)
(495,000/10)*6 = 297,000
3-ก.ค.-57
297,000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
1

6
การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
อ.อดุลย์ ทรายตัน (ทอ)
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง (ทอ)
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา (ทอ)
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ (ทอ)
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ (ทอ)
อ.ประสงค์ หน่อยแก้ว (ทอ)
อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน (วจ)
อ.เจษฎา ทองสุข (มน.)
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ (มน.)
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ (มน.)
(495,000/10)*6 = 297,000
3-ก.ค.-57
297,000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
1

จำนวน 6 คน รวม 1,973,133.33 บาท