ปี 2556

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน

งบประมาณ

ประกาศทุน

1
มาตรฐานการจัดพื้นที่สาธารณะ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ผศ. สุดนิรันดร์ เพ็ญรัตน์ (50%)
น.ส. รุ่งอรุญ บุญถ่าน (10%)
นายศานติ จินตรัตน์ (20%)
อ. มัตติกา บุญมา (20%)
(478,000(20%) = 96,500
28-ม.ค.-56
95,600
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

2
การพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อ.ดร. รวิภา ยงประยูร
-
100,000
เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)

3
การปรับปรุงส่วนผสมเนื้อดินสโตนแวร์สำหรับเผาที่อุณภูมิต่ำ
ผศ.ดร.ศักดิพล เทียนเสม
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
-
68,266.67
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4
การควบคุมคุณภาพสำหรับส่วนผสมเนื้อดินอิฐก่อสร้างเผาไฟต่ำ
ผศ.ดร.ศักดิพล เทียนเสม
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
-
68,266.67
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จำนวน 4 คน รวม 332,133.34 บาท