ปี 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน

งบประมาณ

ประกาศทุน

1
แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อ.รวิภา ยงประยูร
อ. วราคม วงศ์ชัย
21-มิ.ย.-55
155,200
กองทุนอุดหนุนการวิจัย
(สกว.)

2
ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
อ. อดุลย์ ทรายตัน
1-ก.ค.-55
75,000
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3
การลดพลังงานในกระบวนการผลิตโดยการปรับวัตถุดิบกลุ่มด่างในเคลือบ
สุปราณี ศิริอาภานนท์
ธิติมา คุณยศยิ่ง
1-ต.ค.-55
206,650
สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
**413,300/2= 206,650

จำนวน 3 คน รวม 436,850.00 บาท