ปี 2560

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน

เล่ม

ประกาศทุน

1
การใช้ประโยชน์จากเถ้าสอยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์สำหรับงานวัสดุก่อสร้าง
ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
3 ต.ค. 59
350,000

-


2
การศึกษาความเป็นไปได้การผลิตถ่ายชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนไพไรไลซีลแบบช้าสำหรับกับเก็บคาร์บอนและปรับปรุง
อ.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.สุริยงค์ ประชาเขียว
394,460/3=131,486.67
3 ต.ค. 59
131,486.67

--


3
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีการศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
อ.อดิศร ถมยา(ลาศึกษาต่อ)
อ.วราคม วงศ์ชัย
(400.000/3)=133,333.33
3 ต.ค. 59
133,333.33

-


4
การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
3 ต.ค. 59
160.000

-


5
การออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพกังหันน้ำแรงเสียดทานต่ำรูปแบบผสม สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาบ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ผศ.ดร.วศิร์วิโรตม์ เนติศักดิ์
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
3 ต.ค. 59
239,100

-


6
การออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังงานไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
3 ต.ค. 59
100,000

-


7
กการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดลำปาง
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา(ลาศึกษา)
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
(190.000/3)*2=126,666.67
3 ต.ค. 59
126,666.67

-


8
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก กรณีศึกษาผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม จังหวัดลำปาง
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
3 ต.ค. 59
170,000

-


9
การศึกษาผลเปรียบเทียบการลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบกลุ่มด่าง ต่อสมบัติเนื้อดินที่อุณหภูมิ 1100 1150 และ 1200 องศาเซลเซียสเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
3 ต.ค. 59
400,000

-


10
การพัฒนาแผนที่อัจฉริยะและแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์โค้ด เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
3 ต.ค. 59
200,000

-


11
การออกแบบห้องอบแห้งสำหรับอิฐมอญโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการเผาอิฐ
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
3 ต.ค. 59
250,000

-


12
การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานเซรามิกโครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง
ผศ.อนิรุจน์ มะโนธรรม
21 ก.พ. 60
35,000

-


13
การประเมินสภาวะที่เหมาะสมในการใช้เงินเตานึ่งก้อนเห็ดแบบใช้ความร้อน 1 กลับ 2 และ 3 กลับ
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
27 ก.พ. 60
63,400

-


14
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของอาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการและหลายมิติ
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
27-ก.พ.-60
37,000

-


15
การประยุกต์ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนและควบคุมสินค้าสำหรับธุรกิจเครือข่าย
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
อ.ญาดา ตาเมืองมูล
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
(47,300/4)*3 = 35,475
27-ก.พ.-60
35,475

-


16
การปรับปรุงกระบวนการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี จำกัด
อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผศ.ว่าที่ รต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
27-ก.พ.-60
63,400

-


17
การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
27-ก.พ.-60
35,700

-


18
การพัฒนาน้ำยาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกอุณหภูมิต่ำสำหรับเตาเผาที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.วินัย ต๊ะสาย
27-ก.พ.-60
42,300

-


19
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
อ.มัตติกา บุญมา
27-ก.พ.-60
44,600

-


20
การพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
27-ก.พ.-60
63,400

-


21
ระบบการวัดและควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การจำแนกพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายข้อมูลสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
อ.ณรงค์ เครือกันทา
อ. จินตนา อำนาจกิติกร
ผศ.ดอนสัน ปงผาบ
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
นายกฤษดา ชัยเรือง
15-มี.ค.-60
84,000

-


22
การพัฒนาสมบัตรทางความร้อนของครูซิเบลเนื้อพอร์ซเลนสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์
15-มี.ค.-60
35,000

-


23
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างไพโรเมตริกโคนเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอุณหภูมิภายในเตาเผาเซรามิก
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.มัตติกา บุญมา
22-มี.ค.-60
40,000

-