ปี 2559

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน

เล่ม

ประกาศทุน

1
วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนเหล็กเสริมในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
30 ก.ย. 58
300,000
3

2
วัสดุปูพื้นชนิดใหม่จากกากอุตสาหกรรมผลิตดินขาว
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
30 ก.ย. 58
400,000
3

3
การพัฒนาวัสดุผนังฉนวนกันความร้อนด้วยยางรถยนต์ใช้แล้ว
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
30 ก.ย. 58
380,000
3

4
การพัฒนาสมบัติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผาผสมดินเชื้อขี้เถ้าไม้และซีเมนต์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
30 ก.ย. 58
240,000

-


5
พัฒนาเตานึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ดโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดหอมเป็นเชื้อเพลิงหมู่บ้านปางมะโอตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
อ.อดิศร ถมยา
อ.วราคม วงศ์ชัย
30 ก.ย. 58
400,000
3

6
การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าจากเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
30 ก.ย. 58
150,000
3

7
การศึกษาความเป็นไปได้ในสำหรับการนำวัสดุเหลือทิ้งจากแม่พิมพ์เซรามิกส์กลับมาใช้ใหม่
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
30 ก.ย. 58
100,000
3

8
การพัฒนาระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหลายอินพุตด้วยวิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสดสำหรับรวมแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนต้นแบบกรณีศึกษา:อาศรมพลังงานบ้านห้วยมง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ.ณรงค์ เครือกันทา
นายกฤษดา ชัยเรือง
14 ธ.ค. 58
50,000

-


9
การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภายกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านชเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ.ณรงค์ เครือกันทา
นายกฤษดา ชัยเรือง
15 ธ.ค. 58
30,000

-


10
ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์จังหวัดลำปางเพื่อสนับสนุนชุมชนแหล่งการเรียนรู้
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์
19 ม.ค. 59
50,000
3

11
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศของสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้งอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
อ. ญาดา ตาเมืองมูล
22 ม.ค. 59
50,000
3

12
พัฒนาระบบเฝ้าตรวจการทำงานของเตาเผาเซรามิกด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
26 ม.ค. 59
40,000

-


13
การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
26 ม.ค. 59
50,000

-


14
การออกแบบและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
26 ม.ค. 59
50,000

-


15
ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวขนาดเล็กสำหรับสถานประกอบการ : กณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มทิพย์เขลางค์
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
17 ก.พ. 59
50,000
3

16
การปรับปรุงวิธีการชุบเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยกระบวนการอัตโนมัติ (กรณีศึกษา : โรงงานศาลาทองเซรามิก
อ.ว่าที่.ร.ต.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
21 มี.ค. 59
95,000
3

17
ออกแบบและพัฒนาเตาชีวะมวลที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อการหุงต้มในครัวเรือน
อ.พรชัย เอี่ยมสาย
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
23 มี.ค. 59
50,000
3

18
การประยุกต์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิในการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเตาเผา : เซรามิกเพื่อลดต้นทุนพลังงาน : กรณีศึกษาโรงงานบ้านน้ำโจ้เซรามิก
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
23 มี.ค. 59
95,000
3

19
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลลง "รุ่นสุดพลัง" สำหรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.ดร. ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
นายสมชาย ยงประยูร
(50,000/3)*2 = 33,333.33
29 มี.ค. 59
333,333.33

-


20
การใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักและแคลเซียมคาร์ไบต์ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
14 ธ.ค. 58
65,000
3

21
การใช้เรสต์ฟูลเว็บเซอร์วิสและคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับโมบายส์แอพพลิเคชั่น
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
20 ม.ค. 59
55,000
3

22
การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการวางแผนประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
20 ม.ค. 59
69,000

-


23
การจัดความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบและเป้าหมายทางธุรกิจโดยการพัฒนาระบบ กรณีตัวอย่างของระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
อ.ญาดา ตาเมืองมูล
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
22 ม.ค. 59
49,000
3

24
ผลของสภาวะการเผาบรรยากาศรีดักชันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเคลือบสีแดงของทองแดงในเตาเผาอัตโนมัติ
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
22 ม.ค. 59
50,000
3

25
การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อค้นหาช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
26 ม.ค. 59
56,300

-


26
การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลคะแนนบาสเก็ตบอลและเวลา 24 วินาที มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
29 ม.ค. 59
56,300
3

27
การใช้ตะกอนประปาและเศษบิสกิตมาเป็นส่วนผสมในเนื้อดินสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
12 ก.พ. 59
50,000
3

28
แขนกลสำหรับการกายภาพทางการแพทย์ สำหรับกายภาพขา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีรชัย สว่างทุกข์นางสุจิตรา เกี้ยวสกุลชัย
(56,400/4)*3=42,300
26 ม.ค. 59
42,300

-


29
การพัฒนาเคลือบสีฟ้าเทอร์คอยส์เพื่อผลิตภัณฑ์เซรามิกกลายนูนต่ำ กรณีศึกษา : โรงงานวุฒิชัยเซรามิก
อ.วินัย ต๊ะแสง
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
15 มี.ค. 59
50,000
3

30
ผลของไมโครซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวที่มีลักษณะที่ปรากฎของน้ำเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์
24 มี.ค. 59
61,400
3

31
การประเมินวัฏจักรชีวิตของไบโอดีเซลจากมะเยาหิน
อ.วราคม วงศ์ชัย
22 มี.ค. 59
64,000
3

32
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษาของบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
23 มี.ค. 59
60,000

-


33
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
23 มี.ค. 59
64,000
3

34
การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของสถานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 KWh. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
23 มี.ค. 59
60,000

-


35
การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าหลอดเก็บเลือด
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่นายกิตติ ขุนเทา
28 มี.ค. 59
62,000

-


36
กำลังอัดทางจุลภาคและการต้านทานคลอไรด์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ที่ผสมเถ้าชานอ้อยและวัสดุเติมแต่ง
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ
์ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
25 มี.ค. 59
60,000
3

37
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์สำหรับงานวาดเซรามิก : กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผศ.ดร.อนิรุจน์ มโนธรรม
30 มี.ค. 59
50,000
3

38
การปรับปรุงเครื่องผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบ
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.ว่าที่.ร.ต.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
5 เม.ย. 59
40,000
3

39
การหาภาวะที่เหมาะสมในการสร้างต้นแบบเซรามิก ที่ทำจากพลาสติก อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน และพอลีแอคติคแอซิด ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อ.สมพร ติ๊บขัด
11 พ.ค. 59
50,000
3

40
ศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิกเป็นส่วนผสมเนื้อดินสำหรับการผลิตกระถางปลูกต้นไม้
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
11 พ.ค.59
50,000
3

41
การพัฒนากระบวนการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์
อ.วินัย ต๊ะแสง
11 พ.ค. 59
50,000

-