ปี 2558

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน

เล่ม

ประกาศทุน

1
การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภคด้วยการเติมอินทรียวัตถุ
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
28 ต.ค. 57
400,000

3


2
การนำแบบหล่อปูนปลาสเตอร์เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตวัสดุก่อผนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ออ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิติกุล
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
อ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
28 ต.ค. 57
100,000
3

3
> การผลิตไบโอดีเซลจากมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล-ดีเซลต่อสมรรถนะและไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
28 ต.ค. 57
100,000
3

4
> การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปา
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
28 ต.ค. 57
80,000
3

5
การพัฒนาประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครเขลางค์จังหวัดลำปาง
อ.มัตติกา บุญมา
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
28 ต.ค. 57
200,000
3

6
> การพัฒนาศักยภาพพลังงานเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอมหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
อ.อดิศร ถมยา
อ.วราคม วงศ์ชัย
28 ต.ค. 57
200,000
3

7
การพัฒนาคุณภาพของเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวัตกรรมพลังงาน
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
อ.วีระ พ้นอินทร์
(400,000/3)*2 = 266,666.67
28 ต.ค. 57
266,666.67
3

8
การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จบริษัทอุดมเจริญคอนกรีต
อ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
12 ก.พ. 58
50,000
3

9
ระบบการจัดการการดำเนินงานและช่วยในการตัดสินใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะเยาหิน
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
อ.ญาดา ตาเมืองมูล
12 ก.พ. 58
50,000
3

10
ผลของตัวแบบในการระบุดัชนีที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพื่อลดอัตราการเกิดหนี้สูญด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
12 ก.พ. 58
50,000
3

11
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
12 ก.พ. 58
50,000
3

12
จัดแสดงและพัฒนาหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางด้วยเว็บไซต์
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
12 ก.พ. 58
40,000
3

13
ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
12 ก.พ. 58
55,200
3

14
การสร้างชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
อ.ณรงค์ เครือกันทา
13 ม.ค. 58
-

-


15
การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
ผศ. ศรายุทธ มาลัย
6 มี.ค. 58
38,500
3

16
วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสำเร็จรูป
ผศ. ศรายุทธ มาลัย
6 มี.ค. 58
50,000
3

17
วิการพัฒนาสมบัติฉนวนความร้อนสำหรับอิฐก่อสร้างสามัญโดยใช้ซังข้าวโพด
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.มัตติกา บุญมา
6 มี.ค. 58
126,200
3

18
เครื่องบดยาเม็ดขนาดเล็กสำหรับผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง (กรณีศึกษา) แผนกอายุรกรรมชาย :โรงพยาบาลลำปาง
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
31 มี.ค. 58
50,000
3

19
การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบต่ำแบบแผ่นจานชนิดหมุนสวนทางต้นแบบสำหรับกังหันน้ำวงล้อหลุกต่ำในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกล
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
31 มี.ค. 58
50,000

-


20
การพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาบ้านห้วยมง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
อ.ณรงค์ เครือกันทา
31 มี.ค. 58
47,500
3

21
เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
31 มี.ค. 58
44,850
3

22
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค IE กรณีศึกษากระบวนการผลิตใบมีดเครื่องไสไม้รุ่น 1600บริษัท ไอซีที อินเตอร์คัทส์ จำกัด
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
31 มี.ค. 58
48,850
3

23
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะของการนำดินเชื้อผสมกับเนื้อดินสโตนแวร์
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
31 มี.ค. 58
29,500
3

24
ผลการเปรียบเทียบของสมบัติเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์ในการทำสวนมอสเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสและ 900 องศาเซลเซียส ที่มีต่ำอัตราการเติบโตของมอส
อ.วินัย ต๊ะแสง
31 มี.ค. 58
29,500

-


25
การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ
อ.ว่าที่ รต.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
31 มี.ค. 58
62,500

-


26
ระบบบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ออนไลน์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
31 มี.ค. 58
40,000
3

27
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของระบบเตานึ่งประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
31 มี.ค. 58
27,250
3

28
การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซลาร์เซลล์สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
31 มี.ค. 58
50,000
3

29
อิทธิพลของลูกรังที่มีต่อสมบัติทั้งกายภาพของน้ำเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์เอิร์ทเทนแวร์
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
31 มี.ค. 58
29,500
3

30
การออกแบบและสร้างแขนกลเสมือนจริงแบบสามแกนด้วย MATLAB โดยใช้วิธีการควบคุมแบบ inverse kinematic
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีระชัย สว่างทุกข์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
27 เม.ย. 58
30,000

-


31
การพัฒนาโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
> อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีระชัย สว่างทุกข์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
27 เม.ย. 58
40,000
3

32
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันแรงดันตกชั่วขณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.วีรวัชร พงศ์นภา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
นายกิตติ ขุนเทา
27 เม.ย. 58
50,000
3

33
การสังเคราะห์การประเมินมูลค่าโครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทน
อ.ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
30 เม.ย. 58
50,000

-


34
การออกแบบระบบการผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และสุกรหมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
30 เม.ย. 58
50,000
3

35
ระบบสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
23 เม.ย. 58
50,000
3