ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน มหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน คณะ

เล่ม

ประกาศทุน

1
การส่งเสริมการทบทวนบทเรียนโดยใช้แบบทดสอบในการเรียนรายวิชา 5653613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.นราธิป วงษ์ปัน
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

2
การพัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์ในราวิชา 5653611การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Consimir educational
อ.ณัฐสินีย์ ตั้งศิริไพบูลย์
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

3
การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอนเรื่อง การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรายวิชาเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

4
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย โครงงานของรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.อดิศร ถมยา
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

5
การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐานรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
อ.วราคม วงศ์ชัย
6-ธ.ค.-56

-

5,000

-


6
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

7
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประมาณราคา
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
6-ธ.ค.-56

-

5,000

-


8
การศึกษาผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีโยธา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากภาพประกอบตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

9
การเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ STAD และ TGT เรื่องการใช้งานคำสั่ง SQL ในรายวิชา 5672301 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

10
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นกรณีศึกษา สำหรับรายวิชา5674401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบไร้สาย
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
6-ธ.ค.-56

-

5,000
2

11
การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 5671203 วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อผสม
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

12
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในรายวิชา 5672602 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคเติมเต็ม
อ.ณาดา ตาเมืองมูล
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

13
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า54 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

14
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อการอินทิเกรต รายวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรมโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
6-ธ.ค.-56

-

5,000
3

15
การใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิศวกรรมส่องสว่างของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
6-ธ.ค.-56

-

5,000

-


16
การสร้างบทเรียนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่องวงจรกรองสัญญาณโดยใช้โปรแกรมฟิวเตอร์โปร
อ.ณรงค์ เครือกันทา
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

17
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางแสงด้วยขบวนการกลุ่ม
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

18
การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมความรู้และทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
3-ม.ค.-57

-

5,000

-


19
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานและการลงปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์จริง
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

20
การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์งานเซรามิก ของนักศึกษา รายวิชาการประดิษฐ์เซรามิกส์ ปีการศึกษา 2556
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

21
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัตถุดิบเซรามิกบทเรียนเรื่อง โครงสร้างและสมบัติดิน โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ตรง ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
อ.อดุลย์ ทรายตัน
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

22
การทดลองน้ำดินสีอุณหภูมิต่ำสำหรับตกแต่งบนเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

23
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการเสริมแรงด้วยสื่อวีดิทัศน์ รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2556
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

24
ลดการหดตัวของเนื้อดินพื้นบ้านลดการหดตัวของเนื้อดินพื้นบ้าน
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

25
การใช้วิธีสอนแบบจิกซอว์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และเจตคติในหัวข้อ แรงมวล และการเคลื่อนที่รายวิชาฟิสิกส์ช่างอุสาหกรรม
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

26
การสร้างแลหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการในรายวิชาระบบวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
3-ม.ค.-57

-

5,000

-


27
การใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้กิจกรรมรูปแบบการสืบสวนเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
อ.มัตติกา บุญมา
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

28
ผลการใช้กิจกรรมการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาการสอนในรายวิชาการจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต
อ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา
3-ม.ค.-57

-

5,000
3

29
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสำรวจ1
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
19-ก.ย.-57

-

5,000

-


30
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศษสตร์ช่างอุตสาหกรรม(4011201) สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
19-ก.ย.-57

-

5,000
3

31
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกัด MINI CNC โดยอุปกรณ์ช่วยจัดยึดชิ้นงาน
อ.สมพร ติ๊บขัด
19-ก.ย.-57

-

5,000
3

32
เทคนิคการอบแห้งอิฐก่อสร้างที่มีต่อส่วนผสมของดินเชื้อ
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
20-ก.ย.-57

-

5,000
3

33
ลักษณะการกระจายตัวของสีจากวัตถุดิบชนิดสารให้สีจากวัตถุดิบชนิดสารให้สีในงานเซรามิกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
20-ก.ย.-57

-

5,000
3

34
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยไฟฟ้า
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
20-ก.ย.-57

-

5,000

-


35
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในหัวข้อการเพิ่มผลผลิต
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
20-ก.ย.-57

-

5,000

-


36
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในหัวข้อการเพิ่มผลผลิต
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
30-เม.ย.-57

-

19,000
3

37
ผลการไตรแคลเซียมฟอสเฟต โดยเตรียมด้วยวิธีการต้มและกัดด้วยกรดที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินโบนไชน่า
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
30-เม.ย.-57

-

19,000

-


38
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิง
อ.อดิศร ถมยา
อ.วราคม วงศ์ชัย
9-มิ.ย.-57

-

47,500

-


39
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหลวงใต้
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
อ.ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย
9-มิ.ย.-57

-

47,500

-


40
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
อ.ญาดา ตาเมืองมูล
20-มิ.ย.-57

-

40,000

-


41
การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถธิบายสำหรับระบบเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยา
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
20-มิ.ย.-57

-

40,000

-


42
การพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนอักษรเบลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
อ.ณัฐสินีย์ ตั้งศิริไพบูลย์
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
20-มิ.ย.-57

-

32,978

-


43
อิทธิพลของขนาดอนุภาคของกร๊อกที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินม่อนเขาแก้วจังหวัดลำปาง
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
23-มิ.ย.-57

-

19,000

-


44
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของเนื้อดินพอร์ซเลนที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งภาคเหนือ
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.วินัย ต๊ะแสง
23-มิ.ย.-57

-

38,000

-


45
การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์สำหรับทรายหลวม
ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
21-ก.ค.-57

-

29,500

-


46
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตในกระบวนการผลิต
อ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.มัตติกา บุญมา
17-ก.ค.-57

-

45,000

-


47
ผลการเปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มทดสอบกับสูตรการตอกเสาเข็มสำหรับชั้นทราย
ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
1-ส.ค.-57

-

19,000

-


48
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับการควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างบ้านทรงไทย
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
1-ส.ค.-57

-

19,000
1

49
การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุและอัดแท่งถ่านเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบเกลียดอัดเย็นจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชนเพื่อหาประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
13-ส.ค.-57

-

49,500

-


50
การศึกษาผลของขนาดอนุภาคของทัลค์ต่อสมบัติเนื้อดินอุณหภูมิต่ำ
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
1-ก.ย.-57

-

19,000

-


51
เครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอล
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
5-ก.ย.-57

-

45,000

-


52
การเปรียบเทียบระหว่างดินลูกรังและเหล็กออกไซด์ที่มีต่อการเกิดเคลือบไฟสูง
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
5-ก.ย.-57

-

19,000

-


53
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนขนาดเตาเผาอิฐมอญชนิดใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
27-ส.ค.-57

-

50,000

-


54
ผลของหินผุต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อดินสโตนแวร์
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
1-ก.ย.-57

-

19,000

-


55
การออกแบบระบบควบคุมอุณภูมิเตาอบลมร้อนโดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.สมพร ติ๊บขัด
8-ก.ย.-57

-

50,000

-


56
การลดค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้โอห์มมิเตอร์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.มัตติกา บุญมา
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
21-ต.ค.-57

-

45,000

-


57
การพัฒนามาตรฐานการสื่อสารภายในระบบควบคุมอัตโนมัติกลาง
อ.ณรงค์ เครือกันทา
1-ก.ค.-57

-

16,000

-


58
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรด้วยตนเองของนักศึกษากรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
1-ก.ค.-57

-

33,000

-


59
เครื่องจักรทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.วีรวัชร พงศ์นภา
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
3-พ.ย.-57

-

50,000

-


60
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
10-ก.ค.-57
40,000

-

-


61
การใช้โปรแกรม Google Sketch Up ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
10-ก.ค.-57
19,000

-

-


62
ผลของการใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์และเถ้าหนักทดแทนทรายต่อความหนาแน่นและกำลังอัดของมอร์ตาร์
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
10-ก.ค.-57
19,000

-

-


63
การพัฒนาคอนกรีตบล็อกต้นทุนต่ำด้วยเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
10-ก.ค.-57
29,500

-

-


64
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
อ.วินัย ต๊ะแสง
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
7-ส.ค.-57
65,978

-

-


65
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนจังหวัดลำปาง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.ญาดา ตาเมืองมูล
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิโชย
1-ก.ย.-57
65,978

-

-


66
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังจากลมโดยใช้ลมระบายความร้อนจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
1-ก.ย.-57
65,978

-

-


67
การประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสดงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
นางสายธาร ประสงค์ความดี
1-ก.ย.-57
65,978

-

3

68
การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ(กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.สมพร ติ๊บขัด
18-มิ.ย.-57
65,978

-

-


69
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงอันตรายของเด็กเล็กเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
อ.มัตติกา บุญมา
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
18-มิ.ย.-57
65,978

-

-


70
การสร้างซอฟต์แวร์แบบฝึกกระตุ้นพัฒนาการเพื่อการดูแลรักษาและฟื้นฟูเด็กพัฒนาการช้า สมาธิสั้นและออทิซึม
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
15-พ.ย.-57
845,000

-

1

71
การจัดการเชิงนิเวศพลังงานของก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดปางมะโอ ด้วยการประยุกต์ใช้ปงยางคกโมเดล
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
15-พ.ย.-57
230,000

-

3

72
การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
24-ม.ค.-57
48,000

-

1

73
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
อ.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
24-ม.ค.-57
112,000

-

1

74
การออกแบบสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
.ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.ณรงค์ เครือกันทา
อ.วศิน์วิโรจน์ เนติศักดิ์
24-ม.ค.-57
239,500

-

1

75
การออกแบบและพัฒนาเครื่องรียูสซิลิก้าเจล
อ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
26-พ.ย.-57

-

45,000

-


76
การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.วศิน์วิโรจน์ เนติศักดิ์
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
26-พ.ย.-57

-

50,000

-