ปี 2556

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน มหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน คณะ

เล่ม

ประกาศทุน

1
การเพาะเห็ดป่าสู่เห็ดเศรษฐกิจ
อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ. ดร. รวิภา ยงประยูร
อ. สมพร ติ๊บขัด
10-ม.ค.-56

50,000

-
-

2
รูปแบบการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาวจังหวัดลำปาง
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

3
ศึกษาการลดมลพิษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกข้าวโพดโดยใช้เทคโนโลยีถ่านอัดแท่งเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จ.ลำปาง
อ. อดิศร ถมยา
อ. วราคม วงศ์ชัย
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

4
การศึกษาลายรูปไก่บนเครื่องปั้นดินเผา
ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

5
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีผลกระทบต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. ศุภวุฒิ ผากา
อ. สันติ วงศ์ใหญ่
7-ส.ค.-56

50,000

-

-


6
การพัฒนาเครื่องช่วยหัดเดินกึ่งอัตโนมัติสำหรับการฝึกหัดเดินในผู้ป่วย
อ. วราภรณ์ ทุมชาติ
อ. มัตติกา บุญมา
อ. ศุภวุฒิ ผากา
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

7
การสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐก่อสร้างสามัญ บ้านสันบุญเรือง จังหวัดลำปาง
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.มัตติกา บุญมา
7-ส.ค.-56

50,000

-

-


8
การใช้ดินเชื้อ ขี้เถ้าไม้และดินพื้นบ้านต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐก่อสร้างในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

9
การใช้เศษเครื่องปั้นดินเผาเสียจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการเผาเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชน บ้านม่อนเขาแก้วจังหวัดลำปาง
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

10
น้ำเคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ถ้วยใส่ขนมกรณีศึกษาโรงงานกฎชาญเจริญ
อ. อดุลย์ ทรายตัน
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

11
การศึกษาผลของคาร์บอนเครดิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่า
อ. วราคม วงศ์ชัย
อ. อดิศร ถมยา
อ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

12
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าหนักจากไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางมาใช้ในวัสดุทดแทนรายในการผลิตคอนกรีต : อิทธิพลต่อน้ำหนักและกำลังอัดของคอนกรีต
อ. ดร. ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
7-ส.ค.-56

50,000

-
-

13
การวางแผนการตัดเหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ำ
ผศ. ศรายุทธ มาลัย
21-ธ.ค.-55

45,000

-
1

14
การประเมินศักยภาพพลังงานในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. วีระ พันอินทร์
อ. ดร. รวิภา ยงประยูร
(35,000/2=17,500)
21-ธ.ค.-55

17,500

-
-

15
การแก้ปัญหาการแปลงเลขฐานในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556โดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคเพื่อช่วยสอน
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
6-ธ.ค.-56

-

5,000

-


16
การจัดทำคลังคำศัพท์จากแผ่นข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อ. ณรงค์ เครือกันทา
1-ก.ค.-56

-

5,000
2

17
การหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
อ. สันติ วงศ์ใหญ่
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

18
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
อ. วรพล คณิตปัญญาเจริญ
1-ก.ค.-56

-

5,000

3


19
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาการบริหารงานก่อสร้างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

20
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการคำนวณในการออกแบบโดยกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

21
ชุดสาธิตการเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลโทรศัพท์
อ. ยุทธนา ไวประเสริฐ
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

22
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัตติมีเดีย เรื่อง การใช้งาน Adobe Flashเบื้องต้น
อ. ณัฐสินีย์ ตั้งศิริไพบูลย์
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

23
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมโดยวิธีเรียนแบบปกติกับการเรียนจากสถานที่จริง
ดร. ปัญญา พลรักษ์
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

24
การสร้างระบบทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับรายวิชา 5673703 การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
1-ก.ค.-56

-

5,000
2

25
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับคนอื่นในรายวิชา 5673601 การกำหนดและการจัดการความรู้ทางซอฟต์แวร์
อ. ญาดา เขื่อนใจ
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

26
การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับองค์กรขนาดเล็กเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับรายวิชา 5673401 การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
-

-

-

-


27
การศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับการวิเคราห์เชิงสถิติในรายวิชา 5671101 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
อ. ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
-

-

-
-

28
การทดลองเปรียบเทียบเคลือบใส ที่อุณหภูมิ 1100และ 1150 องศาเซลเซียส
ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
1-ก.ค.-56

-

2,500
3

29
การพัฒนาทักษะการปั้นขึ้นรูปเซรามิกส์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบกลุ่มของนักศึกษารายวิชาการประดิษฐ์เซรามิกส์ ปีการศึกษา 2556
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
1-ก.ค.-56

-

2,500

-


30
การใช้ประโยชน์น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผาอิฐก่อสร้าง
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
1-ก.ค.-56

-

2,500
3

31
การนำทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ว่าด้วย "ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน" มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในรายวิชาเคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปีการศึกษา 2556
อ. อดุลย์ ทรายตัน
1-ก.ค.-56

-

2,500
3

32
การพัฒนาทักษะและแนวความคิดเบื้องต้นในการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม AutoCAD โดยการการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
อ. มัตติกา บุญมา
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

33
พัฒนาการสอบแบบผสมผสานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม โดยใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อการสอน
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
1-ก.ค.-56

-

5,000
3

34
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นที่มาในชั้นเรียนในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. อดิศร ถมยา
อ. วราคม วงศ์ชัย
1-ก.ค.-56

-

5,000

-


35
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรม
อ. วราคม วงศ์ชัย
อ. อดิศร ถมยา
1-ก.ค.-56

-

5,000

-


36
การใช้ระบบ GPS แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ตโฟนเพื่อใช้ติดตามรถขนส่ง กรณีศึกษาน้ำดื่นทิพย์เขลางค์
อ. วีรชัย สว่างทุกข์
2-ก.ค.-56

-

10,000
1

37
ตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
อ. วราภรณ์ ทุมชาติ
2-ก.ค.-56

-

10,000

-


38
ผลของปริมาณและขนาดอนุภาคของคอปเปอร์ (II) และคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนต ที่มีต่อปรากฎโลหะทองแดง ในเคลือบประกายโลหะ
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
2-ก.ค.-56

-

10,000

3


39
ลักษะเฉพาะและสมบัติของอิฐก่อสร้างในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
2-ก.ค.-56

-

10,000

3


40
การสร้างสารานุกรมเรื่องวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสืบค้น
อ. ณรงค์ เครือกันทา
2-ก.ค.-56

-

10,000

-


41
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเตาเซรามิก
อ. วราคม วงศ์ชัย
2-ก.ค.-56

-

10,000

-


42
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2553 - 2555
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
นางอนุสรา เป็งอินตา
-

-

-

-