ปี 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงิน มหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน คณะ

เล่ม

ประกาศทุน

1
การบูรณาการองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ในการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุเซรามิกส์ กิจกรรมการทดลองที่ 6 Glaze and Materials
อ. อดุลย์ ทรายตัน
30-ม.ค.-55

-

5,000

3


2
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการเสริมแรงด้วยการใช้บันทึกรายงานผลการทำงาน รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2554
อ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ e-Learning กับการสอนแบบปกติ รายวิชา 5653613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.นราธิป วงษ์ปัน
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

4
การควบคุมโซลิดสเตทด้วยไมโครคอรโทรเลอร์ในงานอุตสาหกรรม
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
30-ม.ค.-55

-

5,000
1

5
ธีการสอนแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการทดสอบวัสดุ
อ.ศรายุทธ มาลัย
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

6
สื่อแสดงการทำงานโทโปโลยีของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

7
การสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล
อ.สมพร ติ๊บขัด
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

8
การสร้างและการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

9
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

10
การพัฒนาโคมไฟหลอด แอล อี ดี เพื่อใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
30-ม.ค.-55

-

5,000
3

11
กการพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
อ.ศิริมา เอมวงษ์
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

12
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ด้วยขบวนการกลุ่ม
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
7-ก.ค.-55

-

5,000
3

13
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในรายวิชา 5574405 การป้องกันระบบไฟฟ้า
อ.ศุภวุฒิ ผากา
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

14
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา 5671102 คณิตศาสตร์ดิสคีต เรื่อง ฟังก์ชั่น
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

15
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของ รายวิชา 5673301 วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม
อ.สลิล โทไวยะ
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

16
การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของรายวิชา 5672301 การโปรแกรมเชิงวัตถุสื่อประสม
อ.ญาดา เขื่อนใจ
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

17
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับชุมชนภายนอกในวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

18
การพัฒนาบทเรียนฝึกปฏิบัติตามทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ์ รายวิชา 5673401 การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปรับแต่งความมั่นคงสำหรับระบบปฏิบัติการเครือข่าย
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

19
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าประเภทหลอดก๊าซคายประจุ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

20
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา 4091611 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Scilab
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
22-พ.ค.-55

-

5,000
3

21
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่น เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
อ.ณรงค์ เครือกันทา
22-พ.ค.-55

-

5,000
1

22
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานรายวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 2 โดยใช้เทคนิคการสอบซ้ำร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
>อ.จินตนา อำนาจกิติกร
25-ก.ค.-55

-

5,000
2

23
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ผศ.พงษ์สวัสด์ อำนาจกิติกร
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

24
การหาประสิทธิภาพชุดสาธิต ระบบไฟฟ้าในอาคาร
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

25
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โปรแกรมเนชั่นแนล มัลติซิมอนากล๊อกดีไวซ์
อ.ณรงค์ เครือกันทา
25-ก.ค.-55

-

5,000
1

26
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

27
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยสื่อการทดลองเสมือนจริง
อ.อดิศร ถมยา
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

28
>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
อ.รวิภา ยงประยูร
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

29
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากำลังวัสดุ ปีการศึกษา 1/2555
อ.วราคม วงศ์ชัย
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

30
การพัฒนาชุดเสริมทักษะกรณีเร่งรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของ PERT/CMP สำหรับรายวิชา 5672601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

31
ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อการใช้บริการห้องเครื่องมือของสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
25-ก.ค.-55

-

5,000
3

32
ประสิทธิภาพการวางผังอาคารขนาดใหญ่ด้วยกล้องประมวลผลรวม
อ.ศรายุทธ มาลัย
20-มิ.ย.-55

-

5,000
3

33
การทดลองเพิ่มรูพรุนในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำ เซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภคโดยการเติมวัสดุชีวมวล
อ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
20-ก.ค.-55

-

35,000
3

34
การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัท อิญอรจำกัด
อ.อดุลย์ ทรายตัน
20-ก.ค.-55

-

45,000
3

35
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเส้นใบตาล
อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
20-ก.ค.-55

-

20,000
3

36
การพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรือนอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยหลังคา ๒ ชั้น
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
20-ก.ค.-55

-

71,000

-


37
การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.นราธิป วงษ์ปัน
20-ก.ค.-55

-

35,000
3

38
เรื่องการพัฒนาสร้างเครื่องผสมปูนปลาสเตอร์แบบสุญญากาศขนาดเล็ก
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
20-ก.ค.-55

-

40,000
3

39
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดทำพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.อดิศร ถมยา
1-ส.ค.-55

-

50,000
3

40
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ โดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติกของกิจกรรมเพาะเห็ด
อ.วราคม วงศ์ชัย
1-ส.ค.-55

-

21,000
3

41
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาเผาแบบ Inverted Downdraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
1-ส.ค.-55

-

30,000
3

42
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
อ.สลิล โทไวยะ
1-ส.ค.-55

-

20,000
3

43
การพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการด้วยภาษาเท็กซ์
ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
1-ส.ค.-55

-

10,000
3

44
การหาเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงานเซรามิค
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
1-ส.ค.-55

-

16,000

-


45
แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อ.รวิภา ยงประยูร
1-ส.ค.-55

-

20,000
1

46
การออกแบบระบบการใช้งานไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมสกาดา
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
6-ส.ค.-55

-

50,000

-


47
การพัฒนาแอพพลิเคชันเรียนรู้สองภาษาเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นเหนือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
6-ส.ค.-55

-

25,000

-


48
การพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้าทางการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดลำปาง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
6-ส.ค.-55

-

25,000
3

49
พัฒนาสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดยารุ่น 2 สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
6-ส.ค.-55

-

41,300
1

50
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ดูดซับน้ำ กรณีศึกษาดินพื้นบ้านม่อนเขาแก้ว
อ.วินัย ต๊ะแสง
9-ส.ค.-55

-

49,000
3

51
การล้างใบเลื่อยด้วยเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกส์
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
9-ส.ค.-55

-

40,000
3

52
การเปรียบเทียบผลของตัวเชื่อมประสานอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผา ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
9-ส.ค.-55

-

30,000
3

53
การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ๑๑๘๐ องศาเซลเซียส
อ.ศิวัช ลาวัลย์ดีกุล
9-ส.ค.-55

-

29,000
3

54
การใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าชานอ้อย สำหรับเคลือบอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
7-ส.ค.-55

-

30,000
3

55
การศึกษารูปแบบการขนส่งสาธารณะสำหรับเขตชุมชนเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง
อ.มัตติกา บุญมา
14-ส.ค.-55

-

30,000
3

56
การพัฒนาเคลือบโครมทินเรดอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
อ.ศิริมา เอมวงษ์
1-ส.ค.-55

-

25,000
3

57
การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : อำเภอแม่ทะ
อ. พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ. ณรงค์ เครือกันทา
1-ต.ค.-54

-

50,000
1

58
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานของรายวิชา 5673604 การบริหารโครงแบบซอฟต์แวร์
อ. สลิล โทไวยะ
-

-

5,000
3

59
การนำทฤษฏีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ว่าด้วย "ความต่อเนื่อง" มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแก่ผู้เรียนในรายวิชา โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 1 ปีการศึกษา 2555
อ. อดุลย์ ทรายตัน
-

-

5,000
3

60
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง
อ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
-

-

5,000
3

61
การผลิตการ์ตูนแอนนิเมชั่น การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
อ.สลิล โทไวยะ
7-ก.ย.-55

-

50,000
2

62
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
อ. ญาดา เขื่อนใจ
อ. สลิล โทไวยะ
7-ก.ย.-55

-

30,000

-


63
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
อ. ศุภวุฒิ ผากา
อ. สันติ วงศ์ใหญ่
อ. อดิศร ถมยา
7-ก.ย.-55
50,000
-
1

64
การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
30-พ.ย.-55

-

6,000
1

65
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประปาและสุขาภิบาล
อ.ดร สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ
-

-

5,000
3

66
การใช้เฟสบุ๊คเพื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
อ. ณัฐสิณี ตั้งศิริไพบูลย์
-

-

5,000
3