ปี 2559

ลำดับ

ชื่อผลงานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์

ปีที่เผยแพร่

หน่วยงานเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
ลูกแพร์
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2559
การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
0.60

2
ลวง-พราง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2559
การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
0.60

3
ใจดำ
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2559
การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
0.60

4
ธงไอยรา
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2559
การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
0.60

5
กลิ่นไอกล้วยไม้
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2559
การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
0.60

จำนวน 5 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 3.00