ปี 2558

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

เจ้าของผลงานวิจัย

ปีที่เผยแพร่

หน่วยงานเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
โคลงช้างป่า
อ.วินัย ต๊ะแสง
2558
สูจิบัตร 28 ฤดูกาลตำนาลเล่าขาน เซรามิกราชภัฏลำปาง
0.20

2
Part of Bumboo 1
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2558
สูจิบัตร 28 ฤดูกาลตำนาลเล่าขาน เซรามิกราชภัฏลำปาง
0.20

3
Happy Tea Time
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2558
สูจิบัตร 28 ฤดูกาลตำนาลเล่าขาน เซรามิกราชภัฏลำปาง
0.20

4
สีสันชีวิต
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2558
สูจิบัตร 28 ฤดูกาลตำนาลเล่าขาน เซรามิกราชภัฏลำปาง
0.20

จำนวน 4 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 0.80