รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง