รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง