รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง