รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง