รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง