รายชื่อผู้ทำวิจัย ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง