ปี 2559

ลำดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อเจ้าของบทความ

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง(กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดลำปาง)
ผศ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.ปัญญา พลรักษ์
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.สมพร ติ๊บขัด
2559
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559
0.80

2
การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบเกลียวอัดเย็นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และการหาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
2559
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559
0.80

3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ
ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 9
0.20

4
การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.ณรงค์ เครือกันทา
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
2559
รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
0.20

5
แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเซรามิก เพื่อลดปัญหาของเสียภายในโรงงานกรณีศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง 2"
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
2559
รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
0.20

6
การศึกษาผลของความเข้มช้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์
ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
2559
ประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
0.20

7
การศึกษาผลของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก
ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
2559
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559
0.20

8
ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
2559
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 พิษณุโลก วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559
0.20

9
การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
0.20

10
Production and characterization of porousinsulating fired clay bricks with corn cobsadmixture
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
อ.มัตติกา บุญมา
2559
KKU Engineering Journal 2016
0.80

11
The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2559
PACCON Proceedings 2016 : Industrial Chemistry and Petrochemistry
0.40

12
The Exper imental of low Temperature Color Slip for Decorative on Earthenware Body
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2559
Journal of key Engineering Material
0.40

13
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังกรณีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
2559
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559
0.80

14
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์โดยใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
2559
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559
0.80

15
การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีระชัย สว่างทุก
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
2559
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559
0.80

16
เครื่องบริหารปอดด้วยระบบดิจิตอล
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
2559
รายงานสืบเนื่องประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 28-29 มกราคม 2559
0.20

17
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ
ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
2559
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ "มศว.วิจัยครั้งที่ 9" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28-29 กรกฎาคม 2559
0.20

จำนวน 17 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 7.40