ปี 2558

ลำดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อเจ้าของบทความ

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
การศึกษาผลของขนาดอานุภาคของทัลค์ต่อสมบัติเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
2558
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558 ISSN 1906 - 5337
0.80

2
ผลของการบด และอุณหภูมิการเผา ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของอิฐก่อสร้างสามัญ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง จังหวัดลำปาง
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.มัตติกา บุญมา
2558
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558 ISSN 1906 - 5337
0.80

3
การพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.นราธิป วงษ์ปัน
2558
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ISSN 1906 - 5337
0.80

4
การลดค่าความไม่แน่นอนจากการวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้โอห์มมิเตอร์
อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.มัตติกา บุญมา
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
2558
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ISSN 1906 - 5337
0.80

5
ผลของคลื่นความถี่อัลทราโซนิคส์และเวลาต่อประสิทธิภาพในการล้างใบเลื่อยลันดา
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
2558
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ISSN 1906 - 5337
0.80

6
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงเมทิลแอลกอฮอลล์
อ.อดิศร ถมยา
2558
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 17-19 มิ.ย. 58
0.20

7
การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิกส์
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2558
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 ก.ค. 58
0.20

8
Utillzation of coal bottom ash to improve thermal insulation of construction material
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
2558
Journal of Material Cyclesand Waste Management'13 กรกฎาคม 2558
1.00

9
กำลังอัดความหนาแน่นและการนำความร้อนของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยและเถ้าหนัก
อ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
2558
รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 30 - 31 มีนาคม 2558
0.20

10
การพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดอบแห่งด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกโดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
2558
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ISSN 2256 - 9827 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
0.80

11
High calcium fly ash geopolymer mortarcontaining Portland cement for usa as repare material
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
2558
Construction and Building Materials ปีที่ 2015 ฉบับที่ 98 วันที่ 27 สิงหาคม 2558
1.00

12
Effect of Lateritic Soil addition on Physical Properties for High Temperature Glaze
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
2558
Paccon 2015 วันที่ 21 - 23 กรกฏาคม 2558
0.40

13
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการล้างใบเลื่อยโดยใช้วิธีการอัลตร้าโซนิกส์
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
2558
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558
0.20

14
Energy Management System Using Agent Based for Microgrid
อ.ดร.วิศิน์วิโรตน์ เนติศักดิ์
2558
International Journal of Renewable Energy Vol.10 No.2 ISSN 1905 - 7172 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
0.80

15
การพัฒนาชุดฝึกอาร์เอฟไอดีในงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2558
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียนวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
0.20

16
การพัฒนามาตรฐานการสื่อสารกลางในระบบควบคุมอัตโนมัติ
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2558
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 24-25 มิถุนายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
0.20

17
แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
2558
ขอตำแหน่งทางวิชาการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.00

18
ทฤษฏีและการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตน์ เนติศักดิ์
2558
ขอตำแหน่งทางวิชาการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.00

จำนวน 18 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 11.2