ปี 2557

ลำดับ

ชื่อบทความวิจัย

เชื่อเจ้าของบทความ

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

2
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรม เสื้อผ้าสำเร็จรูปกรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์จำกัด
อาจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

3
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาแบบ InvertedDowndraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
อาจารย์วราภรณ์ ทุมชาติ
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

4
การใช้ระบบติดตามจีพีเอสแบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ตโฟน เพื่อใช้ติดตามรถขนส่งกรณีศึกษาน้ำดื่มทิพย์เขลางค์
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

5
การพัฒนาเคลือบโครมทินเรด อุณหภูมิ 1200 ™c
ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิริมา เอมวงค์
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

6
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อาจารย์ศุภวุฒิ ผากา
อาจารย์สันติ วงศ์ใหญ่
อาจารย์อดิศร ถมยา
2557
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ISSN 1906-5337ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.80

7
การใช้ประโยชน์น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผาอิฐก่อสร้าง
อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
2557
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 23 - 24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
0.20

8
การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง สำหรับโรงงานเซรามิก
อาจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2557
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 23 - 24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
0.20

9
ศักยภาพและกลยุทธ์ระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
อาจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2557
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่Area Based DevelopmentResearch Journalปีที่ 6 ฉบับที่ 3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
0.80

10
ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไพโรไลซิสและน้ำมันดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
อ.วราคม วงศ์ชัย
2557
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
0.80

11
การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดลำปาง
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 212
0.20

12
การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากซังข้าวโพดด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่นโดยใช้แป้งมันและปูนขาวเป็นตัวประสาน
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 258
0.20

13
การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 412
0.20

14
การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการปลูกป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านวังควายอำเภองาว จังหวัดลำปาง
อ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
อ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 429
0.20

15
รูปแบบการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตพลังงานทดแทนตำบลหลวงใต้ อำเภองาวจังหวัดลำปาง
ดร.รวิภา ยงประยูร
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 727
0.20

16
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสำหรับระบบไมโครกริด
อ.วศิน์วิโรตน์ เนติศักดิ์
2557
การประชุมเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน2557 หน้า 777
0.20

17
การศึกษาลายรูปไก่บนเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
2557
การประชุมวิชาการระดับชาติ"ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1" วันที่ 13 - 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
0.20

18
การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งข่าวสารการเตือนภัยของชุมชนด้วยวิทยุสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2557
การประชุมวิชาการระดับชาติ"ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1" วันที่ 13 - 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
0.20

19
เอกสารคำสอน รายวิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น
รศ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
2557
คำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
1.00

20
ปัจจัยของสารละลายด่างต่อสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
อ.ธนากร ภูเงินขำ
อ.ดร.สกลวรณ ห่านจิตสุวรรณ์
2557
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
0.80

21
ปัจจัยของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
อ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
อ.ธนกร ภูเงินขำ
2557
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557
0.20

22
Effect of Alkali Solutions On CompressiveStrength and Microstructure of HighCalcium Fly ash GeoPolymer ContainingPortland Cement
S. Hanjitsuwan
T. Phoo-ngernkham
2557
International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (ACESD 2014)Suranaree University of TechonlogyNakanhon Ratchasima, Thailand : 27-29 August 2014
0.40

23
การผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
2557
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ISSN 1685-3954)ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
0.80

24
Effect of grog, wood ash and red clay on physical mechanical properties for clay bricks production.
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2557
PACCON 2014 PROCEEDINGS Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 Moving Towards Innovation in Chemistry January 8 - 10, 2014
0.40

25
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระบบบริหารและการประกันคุณภาพ
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
2557
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.00

26
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การป้องกันระบบไฟฟ้า
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
2557
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.00

จำนวน 26 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 14