ปี 2556

ลำดับ

ชื่อบทความวิจัย

เชื่อเจ้าของบทความ

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวิดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ
อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

2
การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงสาธารณะระบบเอฟเอ็ม ด้วย RDS
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

3
การทดลองเนื้อดินเพื่อทำเซรามิกหอม โดยใช้กากดินขาวทดแทนทราย
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

4
การควบคุมสูญเสียเหล็กเสริมในการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร
ผศ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

5
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

6
การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากส่วนผสม ดินเบากากดินขาวและดินแดงพื้นเมือง
อ.ศิริมา เอมวงษ์
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

7
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยจีโพลิเมอร์เพสต์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
อ.ธนากร ภูเงินขำ
อ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

8
การพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการด้วยภาษา TeX
ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

9
การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.นราธิป วงษ์ปัน
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

10
การออกแบบและสร้างเครื่องย้ายเส้นใบตาล
อ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

11
การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง
อ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

12
ชุดเตรียมทักษะโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเร่งรัดกิจกรรมแบบ PERT/CPM สำหรับการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

13
การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์1180 องศาเซลเซียล
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
2556
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่2 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556ISSN 1906 - 5337
0.25

14
การสร้างสารานุกรมเรื่องวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสืบค้น
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2556
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 628 - 29 พ.ย. 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0.25

15
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดสาธิตการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อ. จันทร์ขาว สายแปง
อ.ณรงค์ เครือกันทา
2556
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 628 - 29 พ.ย. 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0.25

16
การพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ดร.รวิภา ยงประยูร
อ.พิบูล หม่องเชย
2556
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "รูปแบบทดแทนพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6" 13-15 พ.ย. 56
0.25

17
การวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำนโยบายการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.อดิศร ถมยา
อ.วราคม วงศ์ชัย
2556
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "รูปแบบทดแทนพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6" 13-15 พ.ย. 56
0.25

18
Investigation of alkali solution and NaOHconcentration on the setting and hardeningof high calcium fly ash geopolymer pastes
อ.สกลวรรณ จิโนสวัสดิ์
อ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2556
Burapha University InternationalConference 2013 July 4 - 5, 2013
0.25

จำนวน 18 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 4.5