ปี 2555

ลำดับ

ชื่อเจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

งานวิจัย


1
อ. ศรายุทธ มาลัย
การวางแผนการตัดเหล็กแผ่นด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง
2555
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม -เมษายน 2555
0.50

2
ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์
การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการระบบฐานข้อมูลในการประมวลผลของซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

3
อ. สลิล โทไวยะ
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกพื้นฐาน
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

4
อ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
เนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภคโดยใช้กากดินรามเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเนื้อดิน
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

5
รศ. บุญชัด เนติศักดิ์
เทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงเพื่อระบบพลังงานที่ยั่งยืน HVDC TransmissionTechnology for Sustainable EnergySystem
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

6
อ. มัตติกา บุญมา
ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการฉีดผสมหล่อขึ้นรูปต่อปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมผสมเสริมแรงด้วยผงซิลิคอนค์ไบด์
2555
วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน- มิถุนายน 2555
0.25

7
อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
การปรับปรุงกระบวนการกะเทาะเปลือกในเม็ดแมคคาเดเมีย
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337
0.25

8
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
การพัฒนาเครื่อผนักวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337
0.25

9
อ. ประสงค์ หน่อแก้ว
การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337
0.25

10
อ. พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
อ. ณรงค์ เครือกันทา
ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
การสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337
0.25

11
ดร. ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
แนวทางการเพิ่มผลิตภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337
0.25

12
ผศ. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์์
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

13
อ. จินตนา อำนาจกิติกร
การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดต้นแบบ สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

14
อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

15
อ. มัตติกา บุญมา
อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อสมบัตรความแข็งของเชิงประกอบพื้นอลูมิเนียมผสมเสริมสร้างด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ขึ้นรูปด้วยกระบวนการผสมหล่อขึ้นรูป
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

16
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผลของอัตราส่วนระหว่างดินขาวลำปาง และดินดำแม่ทานต่อคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของน้ำดินหล่อ
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

17
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ. อภิญญา วิไล
การตกแต่งลวดลายกระเบื้องอุณภูมิต่ำด้วยเทคนิคการใช้น้ำดินสี
2555
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337
0.25

งานวิจัยสร้างสรรค์


1
อ. มัตติกา บุญมา
แสงสว่างผ่านไม้สาน
2555
Innovative Craft Award(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน))วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555
0.25

2
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
Butterfly Vase
2555
Innovative Craft Award(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน))วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555
0.25

3
อ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
โคมไฟสายสินญจน์
2555
Innovative Craft Award(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน))วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555
0.25

4
อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ
ชื่อผลงาน "สวัสดีปีใหม่"
2555
การแสดงศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 16
0.25

5
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
โคมไฟประดับตกแต่งความบัลดาลใจจากกระบองเพชร
2555
การแสดงศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 16
0.25

6
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
แจกันประดับตกแต่งความบัลดาลใจจากผีเสื้อ
2555
การแสดงศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 16
0.25

จำนวน 23 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 6